Пещерите са последните неизследвани кътчета на планетата, дом на уникални и често непознати на науката биологични видове и екосистеми. От ключово значение за тяхното опазване е не само изследването им, а и информираността на местната общност. По този начин се избягват практики, които застрашават екологичното равновесие чрез неустойчивото използване на карстовите райони.

Проект „Невидимото богатство на подземния свят“ стартира през месец ноември 2014 и се изпълнява от „Асоциация на спелеоклубовете в София“. Целта е събиране на информация за биоспелеологичното разнообразие в района на община Годеч и популяризиране значението на неговото опазване. До преди 25 години този район е бил труднодостъпна погранична зона, поради което липсват задълбочени изследвания на пещерната флора и фауна.

Проектът е много интересен, защото в долината на р. Комщица и района на община Годеч са разположени няколко десетки пещери и пропасти, между които някои от най-големите в България, като водната пещера „Тизоин“, четвърта по дълбочина в страната. Този проект ще даде значителна научна стойност на 20 приоритетни пещери, които ще бъдат плод на изследванията. Същевременно от другата страна на р. Комщица, в сръбска територия (р. Височица) работи международен изследователски екип съвместно със спелеолози от Българска федерация по спелеология. Споделя ст. н. с. д-р Петър Берон.

Дейностите по проекта включват:

  • Обобщаване на досегашни изследвания на района.
  • Провеждане на обучение за млади пещерняци по биоспелеология, научно-приложни методи и картиране.
  • Теренна работа по поставяне на капани, мониторинг на прилепи, събиране и първично определяне на биоспелеологичен материал.
  • Теренна работа по изготвяне на карти, технически описания и снемане на координати на пещери в района.
  • Презентации пред местната общност в Годеч, Гинци, Комщица и Губеш, работа с деца и младежи и включването им в акции за почистване на карстовия район.
  • Провеждане на спелеологични и биоспелеологични образователни ателиета за деца в София.
  • Изготвяне на база данни и издаване на атлас на пещерите в района на общ. Годеч.
  • Популяризация на проекта и спелеологията като цяло.

Проектът „Невидимото богатство на подземния свят“ стартира като локален, обхващащ територията на община Годеч, но има амбицията да се превърне в пример за едно по-обхватно проучване на пещерите в България, задавайки методи за работа и организация на информацията в база данни, които да се използват и в бъдеще.