Януарски проучвания в пещерите около с. Гинци.

През януари екип от експерти и доброволци на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ се фокусира в изследвания на пещерите намиращи се в близост до с. Гиници.

В Диневата пещ, след проведен мониторинг на зимуващите прилепи в пещерата, бяха установени малки числености от видовете: голям (остроух) нощник (Myotis myotis (blythii)), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) и малък подковонос (Rhinolophus hipposideros). Прави впечатление, че пещерата в този период бе доста суха в сравнение с предходни посещения, поради което не беше открит нито един екземпляр от пещерната пиявица Dina absoloni, която се среща единствено в някои пещери в района на с. Гинци.

След това усилията бяха насочени към Кривата пещ отново със същата цел. Вода в дупката на практика нямаше и екипът успя,след разкопаването на пясъчния сифон, да стигне до края на пещерата. И в Кривата пещ както и в Динева се наблюдаваха представители предимно на вида малък и голям подковонос.

В Радолова яма освен познатия от тази пещера сенокосец от род Paranemastoma бяха събрани и 2 вида първичнобезкрили насекоми от групата на колемболите. От прилепите бяха установени 4 екземпляра от вида голям (остроух) нощник, които кротко си спяха по стените на отвеса.

През януари стартира и прекартирането на пещерите: Динева пещ, Радолова яма, Светата вода и Кривата пещ. Екипите работиха по най-съвременна методика и използваха едни от най-съвременните и прецизни уреди за измерване като: дисто и сунто. Любопитен факт се оказа новата дълбочина на Радолова яма, която след няколкократни проверки е -73м (по досегашни карти е -88м.).

След проверка и смяна на заложените капани в пещера Граничарската, екипът се натъкна на минимум 4 вида първичнобезкрили насекоми от групите диплурите и колемболите диплури. Те са нови за района, твърде вероятно е да са нови и за науката. Освен тях имаше голямо количество бръмбъри-светломразци (род Pheggomisetes).

Освен биоспелеоложките излседвания и новото картографиране на пещерите в Динева пещ и Радолова яма бяха поставени радонов капани. Целта е измерване концентрацията на този газ в пещерата. Измерването е по метода с DVD дискове, които регистрират алфа-частици: един от трите вида радиационни лъчения. При този метод пробите след направена калибровка в Чехия, откъдето пристигат, се слагат на сухи места без въздушни течения в пещерата. Трябва да се сменят през определен период от около 3 месеца.