Измерване на радиационния фон

Измерване на радиационния фон
През януари паралелно с биоспелеоложките дейости и дейностите по прекартиране на пещерите в близост до с. Гинци започнахме и проверка на радиационния фон. В пещерите Динева пещ и Радолова яма бяха поставени радонови капани. Целта е да се направи измерване на концентрацията на този газ в пещерите. Радонът (222Rn) е радиоактивен инертен (благороден) газ, по-тежък…

Януарски проучвания в пещерите около с. Гинци.

Януарски проучвания в пещерите около с. Гинци.
През януари екип от експерти и доброволци на проект „Невидимото богатство на подземния свят“ се фокусира в изследвания на пещерите намиращи се в близост до с. Гиници. В Диневата пещ, след проведен мониторинг на зимуващите прилепи в пещерата, бяха установени малки числености от видовете: голям (остроух) нощник (Myotis myotis (blythii)), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям…